Αποτελέσματα-Παραδοτέα

Κύριος στόχος του έργου AMeLiE είναι η χρήση ψηφιακών εργαλείων (ICT tools) κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιώντας τις τεχνικές της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και του πληθοπορισμού, ώστε να εκπαιδευτούν οι σχολικές κοινότητες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της διαδικτυακής ρητορικής μίσους. Ο τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου είναι:

 • εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπροσώπων σχολικών κοινοτήτων και οικογενειών
 • προαγωγή προηγμένων δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης
 • εφαρμογή της μεθοδολογίας AMeliE, μιας δοκιμασμένης καλής πρακτικής που βασίζεται στην αρχή της συν-δημιουργίας της πορείας εκπαίδευσης από εκπαιδευόμενους-ες σε όλα τα επίπεδα και τέλος
 • δημιουργία μιας κοινότητας με ενεργές προτάσεις και λύσεις εισηγούμενες από τη βάση, με συνεχή αλληλεπίδραση και διαμοιρασμό.

Παραδοτέα-Εργαλεία αποτελέσματα τα οποία αναπτύχθηκαν:

 1. ΙΟ1 – Επιμορφωτικό σεμινάριο μικτού μοντέλου μάθησης με θέμα την Αντιμετώπιση της Διαδικτυακής Ρητορικής Μίσους
 2. ΙΟ2 – Εικονικό Δίκτυο Σχολείων ενάντια στη Διαδικτυακή Ρητορική Μίσους
 3. ΙΟ3 – Προτάσεις Πολιτικής

Το έργο AMeLiE αναπτύχθηκε σε 3 φάσεις:

 1. Στάδιο έναρξης του έργου με επιμόρφωση, κατά την οποία 10 εκπαιδεύτριες/ εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν στη μεθοδολογία AMeliE και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για δραστηριότητες κατάρτισης και διδασκαλίας.
 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικής πλατφόρμας, στάδιο στο οποίο 25 εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εκπρόσωποι έχουν εκπαιδευτεί στη μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου και χρήσης της διαδραστικής πλατφόρμας του έργου.
 3. Το Εικονικό Σχολικό Δίκτυο και οι Προγραμματικές Οδηγίες θα καθοδηγήσουν τους-τις εκπαιδευμένους-ες εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν τουλάχιστον 5 άλλους-ες συναδέλφους / εκπροσώπους κάθε σχολικής κοινότητας.

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του:

 • “Καλύτερη καμπάνια ενάντια στη ρητορική μίσους”εκστρατείες», οι οποίες υλοποιήθηκαν από σχολεία και είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του έργου
 • “Ημέρα ευγένειας (kind speech)”ημέρες», οι οποίες προωθήθηκαν από τα συνεργαζόμενα σχολεία

 


Download PDF